ביטוח עבודות קבלניות, ביטוח קבלנים, פוליסת כל הסיכונים קבלנים וביטוח עבודות קבלן הם כולם אותו שם לפוליסת ביטוח אחת. פוליסת ביטוח זו הינה פוליסה על בסיס "כל הסיכונים". מדובר בפוליסה מורכבת ומקיפה הנותנת מענה לצרכים וסיכונים ייחודיים הכרוכים בעבודות השונות. מטרת הפוליסה הינה להגן ולכסות את הפרוייקט בכללותו על כל הגורמים המעורבים בו, משלב המדידות והעליה לשטח ועד לשלב המסירה למזמין העבודה. הכיסוי מטפל הן ברכוש, דהיינו חומרי בניין, ציוד ועלות העבודות והן בשני סוגי חבויות הנלוות אליו: אחריות כלפי צד שלישי ואחריות חבות מעבידים. רכיב נוסף שניתן לכסות כאשר הוא רלבנטי במקרים מסויימים הנו אובדן רווחים עתידי והכל בהתאם לתנאי הפוליסה אשר נקבעו מראש ונחתמו בין הביטוח לבין המבטח.
ניתן גם לרכוש בנפרד ביטוח סחורה בהעברה.
 
מי מיועדת פוליסת ביטוח עבודות קבלניות?
 
הפוליסה פונה ומיועדת לקהל היעד הבא:
 • קבלן ראשי בפרוייקט
 • קבלן/י משנה בפרוייקט
 • יזם / מזמין העבודה
 • הבונה או המשפץ הפרטי
 • בעלי מקצוע נוספים בענף הבנייה והיזמות

ביטוח עבודות קבלניות

 

מה כוללת פוליסת ביטוח עבודות קבלניות? 

 
פוליסת ביטוח עבודות קבלניות כוללת (ברוב המקרים) שלושה פרקים:
 
פרק א' – ביטוח העבודות והרכוש.
הפרק הראשון בפוליסת ביטוח עבודות קבלניות מתייחס לכיסוי רכוש שבאתר. תקופת הביטוח הינה מיום תחילת העבודות ועד ליום מסירת הפרוייקט למזמין, תום תקופת הביטוח כפי שנקבעה מראש בפוליסה או עד אכלוס הפרוייקט (לפי המוקדם מביניהם). סכומי הביטוח המשקפים את ערך העבודות וערך הציוד והחומרים נקבעים ע"י המבוטח ונרשמים בפוליסה. חשוב שהסכומים ישקפו את העלויות של הבנייה וההקמה של הפרוייקט מחדש בצורה המדוייקת ביותר על מנת לתת מענה הולם מחברת הביטוח במקרה של נזק ולהמנע ממצב שבו יש "תת-ביטוח" העשוי לגרור הפחתה בתגמולי הביטוח ביחס מקביל. יש לעדכן את הסכומים באם משתנים במהלך תקופת הביטוח ועם התקדמות הפרוייקט.
פרק זה ניתן להרחיב בהתאם להרחבות העיקריות הבאות: רכוש עזר וציוד המצוי באתר, הוצאות לפינוי הריסות, רכוש סמוך ורכוש עליו עובדים, נזק ישיר ו/או עקיף כתוצאה מתכנון לקוי, עבודה לקויה וחומרים לקויים, הוצאות הגנה בהליכים פליליים, רכוש בהעברה ו/או אחסון מחוץ לאתר העבודה, מבני עזר ותכולתם באתר העבודה, שכ"ט אדריכלים מהנדסים ויועצים מומחים, נזק עקיף או ישיר מתכנון, עבודה וחומרים לקויים, נזקי טבע, סיכוני פריצה ושוד והוצאות מיוחדות להחשת נזק באירוע.
 
פרק ב' -  ביטוח חבות כלפי צד שלישי.
פרק זה מכסה מצבים בהם נגרם נזק לגוף או לרכוש צד שלישי כלשהו כתוצאה מהעבודות באתר, והוא כפוך לפקודת הנזיקין. תיחום פרק זה נעשה בהתאם לפרוייקט- בהתאם לאופיו, מיקומו, היקפו וסיכונים המאפיינים אותו. בפרק זה קיים סעיף אחריות צולבת- כיסוי מלא המוענק לכל מי ששמו נקוב בשם המבוטח, לרבות היזם, האדריכל, הקבלן, וקבלני המשנה. על פי סעיף זה, יכול מבוטח אחד לתבוע מבוטח אחר בגין נזק שגרם לו. פרק זה ניתן ורצוי להרחיב בכיסויים הבאים: חבות הנובעת משימוש בכלי ציוד מכני הנדסי שאין חובה חוקית לבטחו בביטוח חובה, תביעות שיבוב מטעם המוסד לביטוח לאומי, רעד ויברציות הסרה ו/או החלשת משען תומכות, נזק כתוצאה מפגיעה במתקנים תת קרקעיים
 
ג. ביטוח חבות מעבידים
פרק זה מתייחס לכיסוי כלל העובדים המנויים בפוליסה, בשל פגיעה, מחלה, תאונה או נזק אחר אשר עשוי להיגרם למי מהם כתוצאה מפעילות באתר העבודה או בסביבתו המיידית.
 
 

מהי פוליסת ביטוח עבודות קבלניות פתוחה?

 
במצבים בהם לקבלן או ליזם יש מספר פרוייקטים בשנת ביטוח אחת, מומלץ לרכוש פוליסת ביטוח פתוחה. הקבלן רושם צפי לכמות ושווי עבודות או פרוייקטים במהלך השנה הקרובה ומדווח על כל עבודה בנפרד. עלות הביטוח במקרה זה משתלמת יותר וזולה יותר, בהתאם למספר הפרוייקטים לאותה שנה וגם מייעלת את תהליך עריכת הביטוח באופן שוטף. בסוג ביטוח זה חשוב לעדכן ולדווח את הפוליסה מפרוייקט לפרוייקט בתאריכים ובעלויות. הפוליסה חוסכת לקבלן עריכה של פוליסה בכל פעם מחדש.
 
ביטוח עבודות קבלניות
 

מה עוד חשוב לדעת על ביטוח עבודות קבלניות?

 • תקופת הביטוח

הפוליסה נערכת לכל משך תקופת העבודות המתוכננת להשלמת הפרויקט, גם אם מדובר במספר שנים. הכיסוי מתחיל בתאריך הנקוב בפוליסה כתאריך תחילת הביטוח אולם, סיום הביטוח נקבע לפי אחד מהאירועים הבאים (המוקדם מביניהם):
 • תאריך תום תקופת הביטוח בהתאם לנקוב בפוליסה
 • מסירת הפרוייקט למזמין
 • השלמת העבודות.
 • תחילת השימוש בפרוייקט
חשוב להיות מודעים וערים לכך ובמידה והתקיים אחד מאירועים אלו, יש לדאוג להמשך כיסוי ביטוחי מתאים לפי הצורך.
 
 • ביטול הביטוח

בדומה לפוליסת ביטוח אחרות, כמו ביטוח דירה וביטוח רכב, למבטח אין אפשרות לבטל את הפוליסה אלא במקרים חריגים כמו אי תשלום או מרמה של המבוטח. המבוטח רשאי לבטל את הפוליסה בכל רגע שיחפוץ ובהתאם לתנאי הפוליסה.
 
 • חריגים כלליים לביטול הפוליסה
 • פריצתה של מלחמה, אירוע טרור, פיגוע גרעיני וכו'.
 • עבודות בשיטת הפל-קל.
 • חבות בשל אסבסט.
 • מקרה ביטוחי שקרה מחוץ לגבולות הטריטוריאליים אשר הוגדרו בפוליסה (למשל מחוץ לגבולותיה הגיאוגרפיים של מדינת ישראל).
 • הפסקת עבודה מעבר למה שהוגדר בפוליסה (ברירת המחדל הנה 90 יום).
 
אלו ביטוחים נוספים נדרשים מקבלן?
 
ביטוח חבות המוצר
לאחר סיום העבודות ובהתאמה סיומה של פוליסת עבודות קבלניות, עדיין יש לקבלן חשיפה בגין נזקים שעשויים להיגרם לגוף או לרכוש כתוצאה מפעולה או עבודה רשלנית ולקויה שבוצעה בזמנו בפרויקט. הדבר נכון בין אם מדובר בבניין מגורים ובין אם בפרויקט תשתית כגון, כביש, צנרת וכד'. הנזק יכול להיגרם גם מספר שנים לאחר שהקבלן כבר סיים את עבודתו והפרויקט נמצא בשימוש.
לדוגמא: כיום מקובל לחפות מגדלי מגורים באריחי שיש. יתכן מצב שבו עקב התקנה לקויה או חומר לקוי, ינשרו אריחים מדופן הבניין ויפגעו ברכוש או גוף כלשהו. הנפגע יהיה זכאי על פי פקודת הנזיקין או על פי חוק מוצרים פגומים לתבוע את האחראי לנזק. בין האחראים לנזק זה יכול גם להופיע הקבלן אשר התקין את האריחים כחלק מעבודות הפרויקט.
לצורך כיסוי חשיפה זו, ניתן לערוך פוליסת חבות מוצר אשר מכסה את הקבלן במקרה שהמוצר שלו, שהנו הפרויקט שבנה, גם לנזק פיזי לגוף או לרכוש. הפוליסה מכסה גם נזק תוצאתי לאותו צד גי' במידה ונבע מאותו נזק פיזי כאמור.
פוליסה זו נערכת על בסיס "הגשת תביעה" וחלה בגין נזקים שארעו לאחר התאריך הרטרואקטיבי הנקוב בה.
 
ביטוח אחריות מקצועית
ביטוח זה נותן מענה לנזקים שאינם בהכרח פיזיים ואינם בהכרח תאונתיים אלא גם כספיים אשר נגרמו כתוצאה ממחדליו ו/או רשלנותו של הקבלן במהלך העבודות.
גם פוליסה זו נערכת על בסיס "הגשת תביעה" בדומה לפוליסת חבות המוצר ולרוב נערכת במשולב עימה וחולקת בה גבולות אחריות משותפים.
 
למה דווקא רמות סוכנויות ביטוח בע"מ?
 
כבר למעלה משלושה עשורים, רמות סוכנויות לביטוח מספקת פתרונות מתקדמים לצרכים השונים בכל תחומי הביטוח תוך דגש על שירות אישי ומותאם לכל לקוח ועסק.
בשנת 2021 זכתה החברה בדירוג D&B של צמרת העסקים בישראל, Duns100, מבין 10 סוכנויות הביטוח המובילות בישראל, ולא בכדי. הסוכנות מספקת תנאים ייחודיים ומשופרים לצד תעריפים אטרקטיביים במיוחד.
רמות סוכנויות ביטוח בע"מ פעילה גם מעבר לים כחברה בהסכמי שיתוף פעולה ברשת הברוקרים הבינ"ל EOS, וכן באמצעות חברות ברוקרים נוספות מהגדולות והמובילות בתחומן בחו"ל.
שילוב הפעילות הבינלאומית מאפשר יצירת פתרונות אופטימלים ברמת הכיסוי הביטוחי, שליטה ובקרה טובה יותר והוזלת עלויות ללקוח בגין פעילותו בארץ ובחו"ל.

 

  הצעת מחיר לביטוח עבודות קבלניות

 

 

 
< לעמוד הקודם