אתר אינטרנט זה ("האתר"), נועד למתן שירות של רמות סוכנויות ביטוח בע"מ (רמות). הגלישה והשימוש באתר זה, על המידע והשירותים השונים אשר ניתנים ו/או יינתנו בו ו/או באמצעותו מפעם לפעם הינם בכפוף להוראות ולתנאים המפורטים להלן. שימוש באתר מהווה הסכמה מצדך להוראות ולתנאים אלה והתחייבותך לפעול לפיהם.
1. המידע המופיע באתר אינטרנט זה נכון למועד פרסומו כמידע כללי בלבד ואתר זה אינו משקף את מכלול השירותים והמוצרים הקיימים ברמות. התמונות המופיעות באתר הם למטרות המחשה בלבד, ולא לשום מטרה אחרת.
2. למען הסר ספק ובכל מקרה, ההוראות המפורטות הכתובות בפוליסות של חברות הביטוח ו/או כל חברה ו/או ספק אחר גוברות על כל המידע המופיע באתר אינטרנט זה.
3. מובהר, כי בעלי האתר ומתכנניו אינם אחראים באופן כלשהו לנזקים ו/או הפסדים העלולים להיגרם כתוצאה מהסתמכות על נתונים המוצגים באתר זה ו/או לנזק מסוג כל שהוא.
4. אתר זה, המידע, תוכנות הניתנות להורדה ממנו ואלמנטים נוספים המתפרסמים בו עשויים להיות מוגנים עפ"י דיני זכויות יוצרים בישראל ובחו"ל. בכפוף לעשיית שימוש הוגן בלבד על-פי דינים אלה, אין להעתיק, לשנות, להפיץ, או לעשות שימוש מסחרי במידע, אלא ברשות בעלי הזכויות.
5. האתר עשוי לאפשר הורדת תוכנות. רמות סוכנויות ביטוח אינה אחראים לנזקים כלשהם העלולים להיגרם עקב הורדת תוכנות כאמור ו/או עקב שימוש בכל תוכנה שהורדה מהאתר.
6. המידע באתר זה עשוי לכלול פרסום בדבר מבצעים, הטבות והנחות ("מבצעים") בתנאים שתיקבע רמות. רמות רשאית להפסיק ו/או לשנות בכל עת כל מבצע, על פי שיקול דעתו הבלעדי.
7. הפרסום באתר זה אינו מהווה הצעה ו/או ייעוץ המתחשבים בנתונים ובצרכים המיוחדים שלך לרכישה ו/או ביצוע פעולות ו/או עסקאות כלשהן, ואין בו משום המלצה ו/או חוות דעת ו/או תחליף לשיקול דעתך העצמאי.
8. רמות אינה מתחייבת כי כל הקישורים ('לינקים') שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. רמות רשאית לסלק קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכול, לפי שיקול דעתה. קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין. רמות אינה אחראית לתכנים ו/או לשירותים כלשהם המופיעים באתרים המקושרים לאתר זה ו/או מתפרסמים במודעות המתפרסמות בהם.
9. רמות אינה צד לכל עסקה שהיא המתבצעת, כולה או חלקה, באמצעות אתר זה בין הגולשים באתר לבין צד ג' כלשהו, ואינה אחראית בכל צורה שהיא לכל עסקה כאמור לרבות לאישורה, ביצועה, תנאיה או טיבה.
10. ידוע לי כי רמות עשויה להפעיל תוכנות הצוברות מידע על פעילותי ודפוסי השימוש שלי באתר ומנתחות אותה לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה והתאמה טובה יותר של השרות לצרכי, ואני מסכים/ה לכך.
11.
ידוע לי כי המידע הנמסר על ידי באתר עשוי להישמר במאגרי המידע של רמות סוכנויות ביטוח בע"מ. הנני מסכים כי הפרטים וכל עדכון שלהם שמסרתי ושאמסור ישמרו במאגרי מידע ממוכנים ו/או במאגרי לקוחות של חברת רמות סוכנויות ביטוח בע"מ ו/או חברות בת בקבוצה ו/או מי מטעמן (להלן: "רמות סוכנויות ביטוח"). ידוע לי ומוסכם עלי שהמידע ישמש את רמות סוכנויות ביטוח לצורך פעילותה ו/או כמאגר דיוור ישיר ו/או לצורך משלוח דבר פרסומת, כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982, לרבות מידע על מוצרים, הטבות, אשר לדעת רמות סוכנויות ביטוח עשויים לעניין אותי, בין באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר, ובין בכל דרך אחרת. אם לא אהיה מעוניין במידע או בפניה כאמור, אוכל להודיע על כך לרמות סוכנויות ביטוח בכל עת.
12. לרמות הזכות לשנות מעת לעת את האתר לרבות הוספת ו/או הפסקת שרותים ו/או שינוי הוראות השימוש והתנאים לשימוש באתר ו/או הפסקת פעילות האתר באופן מלא או חלקי, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
13. רמות אינה אחראית לתוכנם של אתרים אחרים המפרסמים את רמות סוכנויות ביטוח, או לתוכנם של אתרי חברות הביטוח ו/או לכל אתר אחר ו/או לייעוץ מסוג כל שהוא הניתן ע"י אנשי מקצוע מסוג כול שהוא המקושרים לאתר זה.

 

 
< לעמוד הקודם