ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה
 
רמות סוכנויות ביטוח מתמחה בענף ביטוח אחריות נושאי משרה ועורכת עבור לקוחותיה פוליסות בהתאמה אישית לפי מהות עיסוקם ופעילותם. הביטוח נערך באמצעות רמות אצל מבטחים מובילים בארץ ובחו"ל. על לקוחותינו נמנים תאגידים הנסחרים בנסד"ק, בבורסה בת"א , תאגידים פרטיים, עמותות, קיבוצים ואגודות שיתופיות. 
ביטוח דירקטורים ונושאי משרה מהווה כיום חלק ממרכיב הליבה של מערך הביטוח בתאגיד. הדבר הפך לנפוץ בעולם הפיננסי כשמשקיעים מאוכזבים מגישים תביעות כנגד התאגיד, נושאי המשרה שלו וחברי הדירקטוריון כאשר מחיר מניית  התאגיד יורד משמעותית. תביעות אלו, גוררות התדיינות משפטית ממושכת  וביטוח אחריות נושאי משרה משחק תפקיד גדול בטיפול בו. כמות התביעות כנגד דירקטורים ונושאי משרה גדלה במהלך השנים, וכך גם גדלה חשיפתן של יותר חברות לתביעות מסוג זה.
 
דירקטורים, נושאי משרה

החשיפה לתביעה תלויה במספר פרמטרים כגון: מהות עיסוקה של החברה, גודל החברה ונכסיה, האם החברה ציבורית או פרטית, מספר בעלי המניות שלה ומצבה הפיננסי. דירקטורים ונושאי משרה בחברות ציבוריות נתבעים בממוצע פי 2 ואף פי 3 יותר לעומת עמיתיהם בחברות פרטיות. כך גם חברות בעלות היקף נכסים גדול לעומת חברות קטנות יותר. לגבי מהות העיסוק של החברות ביחס לחשיפה, ניתן לראות מניסיון כי בנקים וחברות פיננסיות כיכבו בראש רשימת הנתבעות ואחריהן גם חברות בתחום הטכנולוגיה, זאת בעיקר לאחר תנודתיות חזקה במחיר מניותיהן.
תעשיית ביטוחים אלו התפתחה מאוד בשנים האחרונות. במקור נערך הביטוח תוך התמקדות ב "הגנה פיננסית אישית" ואילו במהלך השנים התווספו כיסויים והרחבות נוספים העוסקים, בנוסף להגנה אישית על הדירקטורים ונושאי המשרה, גם בהגנה על התאגיד ומפני מספר מגוון של חבויות.
הפוליסה הנפוצה בקרב המבטחים ואשר מעניקה כיסוי רחב והולם הנה ה- 
Corporate Guard For Directors & Officers   ונמצאת בשימוש מרבית המבטחים המובילים בארץ ובעולם. להלן נפרט באופן תמציתי וכולל את עיקרי הכיסויים המוענקים למבוטחים תחת הפוליסה:
עיקרי הכיסויים הביטוחים תחת הפוליסה
1. חבות דירקטורים ונושאי משרה (Directors & Officers Liability) - סעיף הכיסוי הראשון בפוליסה,  מגן על דירקטורים ונושאי משרה בחברה במסגרת מילוי תפקידם בחברה. הכיסוי נותן מענה לנזקים וכן הוצאות הגנה הנובעים ממעשה שלא כדין, כהגדרתו בפוליסה, המתייחס להפרת חובה, טעות, חריגה מסמכות וכדומה של אותו דירקטור או נושא משרה.
הכיסוי חל באותם מקרים בהם לא ניתן לשפות את נושא המשרה /דירקטור על ידי החברה , הן מסיבה שישנם מקרים שהדבר אסור על פי חוק והן מסיבה שלעיתים החברה מחליטה כי לא תשפה או שאינה יכולה לעשות זאת עקב מצבה הפיננסי, כגון פשיטת רגל, חוסר בנכסים נזילים וכד'.

 
2.שיפוי חברה (Corporate Reimbursement)- סעיף הכיסוי השני עוסק בתשלום לחברה עצמה במקרים בהם היא נדרשת לשפות את הדירקטורים ונושאי המשרה שלה בגין תביעות שהוגשו כלפיהם. יובהר, כי אין הפוליסה מכסה תביעות המוגשות כנגד החברה עצמה ובגין חבותה.
 
3.כיסוי לתביעות בגין ניירות ערך (Entity Cover Endorsement) – מספק הגנה לחברה בגין חבותה וזאת בד"כ בכפוף לכך כי נתבע גם לפחות אחד מן הדירקטורים או נושאי המשרה שלה. כיסוי זה מתווסף בד"כ כנספח לפוליסה לפי בקשה ספציפית. 
 
4.כיסוי בגין תביעות יחסי עבודה (EPL Coverage- Employment Practice Claims)– מגן על הדירקטורים ונושאי המשרה מפני תביעות של עובדי החברה הקשורות באירועים כגון, פיטורין שלא כדין, מניעת קידום, הטרדה מינית וכד'. 
 
5.) הוצאות משפטיותDefense Costs)  – הפוליסה משלמת הוצאות משפטיות שונות ששולמו ע"י המבוטח לשם התגוננות בפני הליכי התביעה השונים.
הפוליסה כוללת בנוסף גם הרחבות לכיסוי המאפשרות גמישות והתאמת הכיסוי למבנה ופעילות החברה, להלן מספר הרחבות עיקריות הנכללות בפוליסה:
1. ייצוג בהליכי חקירה ובדיקה Representation at Investigations and Examinations – תשלום הוצאות בכל הליך חקירה או בדיקה שאינו מוגדר כתביעה והנדרש עקב אירוע של תביעה לדירקטור או נושא משרה.
 
2.חברות בת חדשות New Subsidiaries  – הכיסוי מורחב לכלול חברות בת חדשות אשר המבוטח רכש או הקים. הרחבה זו כפופה להגבלות שונות כגון שסך נכסי החברה החדשה לא יעלה על ערך הנקוב ברשימה , שאיננה נסחרת בבורסה כלשהי ואינה רשומה בארה"ב או קנדה.
 
3. כהונה בישות חיצונית Outside Directorships – הפוליסה מכסה דירקטורים מטעם המבוטח המכהנים בישויות חיצוניות, שאינן חברות בת כהגדרתן בפוליסה. יובהר כי כיסוי זה הנו שיורי לפוליסה עצמאית, במידה וקיימת, על שם אותה ישות חיצונית המכסה במלואה את כל הדירקטורים ונושאי המשרה בה. במקרים מסוימים, הרחבה זו כפופה לציון מפורש של אותה ישות בדף הרשימה.
 
4. תקופת גילוי Discovery Period  – מאחר והפוליסה מושתתת על בסיס הגשת תביעה ("claims made" ) הכיסוי למעשה פג ברגע שמסתיימת תקופת הביטוח. לכן, במידה ומבוטח אינו מעוניין לחדש את הביטוח או לחליפין שהמבטח אינו מעוניין לחדש את הביטוח, קיים בפוליסה מנגנון המאפשר לרכוש כיסוי בגין תביעות שיוגשו בתקופת הגילוי בגין אירועים שהתרחשו בעבר, בתקופה שבה הייתה הפוליסה בתוקף.
 
  
יובהר כי האמור לעיל הנו תקציר ומידע חופשי על עיקרי פוליסת אחריות דירקטורים ונושאי משרה. מודגש כי התנאים המלאים והמחייבים חלים על פי נוסח, תנאי וחריגי הפוליסה של כל מבטח בהתאם לנהוג אצלו.
 
 
לקבלת הצעת מחיר לביטוח דירקטורים ונושאי משרה  התקשר למספר טלפון :03-5683222
או מלא את הטופס ואנו נחזור אליך עם הצעה.
 
 
< לעמוד הקודם